Dagbreek Trust Oor Ons

Agtergrond

Die Afrikaanse Persfonds, wat op 11 April 1935 gestig is, is deur Die Afrikaanse Pers Bpk (APB) in die lewe geroep en bestuur. Die APB het onder andere Vaderland, Brandwag en Rooi Rose asook skoolhandboeke gepubliseer en versprei.

Verskille by die Afrikaanse Pers het tot gevolg gehad dat ’n handvol direkteure weggebreek het en die Dagbreek Pers Beperk gestig het saam met ’n myngroep, Strathmore Exploration Limited, wat die drukgeriewe beskikbaar gestel het. In 1947 is Dagbreek Pers Bpk tot stand gebring met die oog daarop om ʼn Sondagkoerant uit te gee, wat na Desember 1947 as Dagbreek en Sondagnuus bekend gestaan het.

In 1953 het die aandeelhouers van Dagbreek Pers Bpk ’n trust, Die Dagbreek Trust, gestig. Die hoofdoel van hierdie trust sou wees om die stemregbeheer oor Dagbreek Pers te behou. Hoewel die bedrywighede van Die Dagbreek Trust op die noorde van die land gefokus het en dié van die Afrikaanse Persfonds op die suide, was die hoofdoelstellings van altwee trustfondse in beginsel dieselfde, naamlik die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur.

Dagbreek Trust Publiseer
Projekte

Derhalwe het die twee organisasies gedurende 1964 saamgesmelt. Die Afrikaanse Persfonds het sy bedrywighede as ingelyfde organisasie onder die vaandel van Die Dagbreek Trust voortgesit. Met die oorname van Perskor in 1999, het Die Dagbreek Trust aandele in Naspers, MTN en Caxton bekom in ruil vir sy stemregaandele in Perskor. So het die trust vir die eerste maal toereikende bates bekom met ’n beduidende opbrengs wat vir die bevordering van Afrikaans aangewend kon word.

Sedert 2009/2010 het Dagbreek Trust sy aktiwiteite uitgebrei deur ’n infrastruktuur te skep waardeur ’n wyer groep projekvennote ondersteun kon word. Om sy betrokkenheid by die Afrikaanse landskap nog verder te versterk, het Dagbreek Trust sy strategie weer eens in 2013/2014 aangepas om meer hulpbronne beskikbaar te stel om groter projekte te kan ondersteun. Die groter blootstelling het die trustees van Dagbreek Trust toenemend laat besef wat die behoeftes van Afrikaans en Afrikaanssprekendes is, en dat Afrikaans onder besondere druk verkeer.

TrusteesProjekvennote

Die doel van Dagbreek Trust is die bevordering van die Afrikaanse taal en kultuur.

Weer twee trusts

Een van Dagbreek Trust se belangrikste gewaarwordinge omtrent die stand van Afrikaans, was dat Afrikaanse onderwys dringende aandag moet geniet. Gevolglik het Dagbreek Trust in Julie 2015 ʼn tweede trust spesifiek vir Afrikaanse onderwys, naamlik die Trust vir Afrikaanse Onderwys (TAO), opgerig. Dagbreek Trust het sowat die helfte van sy bates aan die nuwe trust oorgedra.

Die TAO funksioneer as ’n openbare weldaadsorganisasie (OWO) en is in terme van Art 30(3) en Art 18A(1)(a) van die Wet op Inkomstebelasting geregistreer. Dagbreek Trust gaan voort om ondersteuning te bied aan organisasies en projekte wat die Afrikaanse taal en kultuur bevorder, terwyl die TAO ondersteuning verleen aan onderwysinstansies en projekte wat Afrikaanse onderwys en moedertaalonderrig bevorder. Lees gerus meer oor die TAO se werksaamhede by https://t-a-o.co.za/ .

Trust vir Afrikaanse Kuns, Kultuur en Erfenis

Drie trusts sedert 2019

In 2019 het Dagbreek Trust ‘n derde entiteit in die lewe geroep, naamlik die Trust vir Afrikaanse Taal, Kultuur en Erfenis. Hierdie trust funksioneer ook as ‘n OWO en ondersteun instansies en projekte op dieselfde basis as Dagbreek Trust.

Die trusts ontvang en bestuur graag filantropiese nalatenskappe van individue of instansies wat die trusts se hoofmissie, naamlik om Afrikaans te bevorder, deel.

Dagbreek Trust se registrasienommer: IT 2279 (T)